Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Deklaracja dostępności strony internetowej

 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

http://ddpskalisz./

 

Data publikacji i aktualizacji:

 Data publikacji strony: 29.02.2012

Data ostatniej aktualizacji: 25.09.2020

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń:

Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

 Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów word lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były w ogólnie dostępny sposób.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020.  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Dziennego Domu Pomocy Społecznej mieści się w Domu Kombatanta i Emeryta w Kaliszu przy ul. Cegielnianej 6, którego administratorem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” w Kaliszu ( Kalisz, ul. Asnyka 12)

 

Wejście główne od strony od strony ul. Cegielnianej , dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku prowadzi ciąg pieszy, po którym swobodnie można przejechać wózkiem inwalidzkim, (osoby na wózkach inwalidzkich, osoby z balkonikami, rodzice z dziećmi w wózku itp.) oraz podjazd dla wózków od strony parkingu.

 

Wejście boczne od ul. Asnyka , dostępne dla osób niepełnosprawnych, do budynku prowadzi ciąg pieszy, po którym można swobodnie przejechać wózkiem inwalidzkim.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

 Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku, w którym mieści się Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 Brak takiej możliwości.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Maria Kamińska, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także:

  • dzwoniąc na numer telefonu +48 62 753 57 78 .

  • faksem na nr +48 62 753 57 78

  • stawiennictwo osobiste w siedzibie DDPS w Kaliszu ul. Cegielniana 6

  • pocztą elektroniczną adres strony Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

listownie na adres Dzienny Dom Pomocy Społecznej

62-800 Kalisz ul. Cegielniana 6

 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Koordynator do spraw dostępności.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu przy ul. Cegielnianej 6 informuje, że funkcję Koordynatora  ds. dostępności pełni Pani Emilia Bińczyk.

Podstawa prawna:

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności stanowi realizację  obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę  z dnia 19 lipca 2019 r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1062).

Zadania koordynatora: 

Zgodnie z zapisami ustawy do zadań koordynatora ds. dostępności należy:

  •  wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie  do usług świadczonych przez  Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu;
  • przygotowanie i koordynacja  wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu;
  • monitorowanie  działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu  w zakresie zapewnienia dostępności  osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności - Emilia Bińczyk

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

ul. Cegielniana 6

62-800 Kalisz

telefon: +48 62 753 57 78 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.