Deklaracja dostępności

Sobotnia zabawa taneczna

Zabawy taneczne w naszym ośrodku cieszą się niezwykle pozytywnym odbiorem. Nie inaczej było i tym razem. W sobotę 07. 08. 2021r. została zorganizowana kolejna w tym sezonie zabawa. Dopisały świetne nastroje, dobra muzyka i towarzystwo. 

 

 

 

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Deklaracja dostępności strony internetowej

 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

http://ddpskalisz./

 

Data publikacji i aktualizacji:

 Data publikacji strony: 29.02.2012

Data ostatniej aktualizacji: 25.09.2020

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń:

Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

 Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów word lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były w ogólnie dostępny sposób.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020.  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Dziennego Domu Pomocy Społecznej mieści się w Domu Kombatanta i Emeryta w Kaliszu przy ul. Cegielnianej 6, którego administratorem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” w Kaliszu ( Kalisz, ul. Asnyka 12)

 

Wejście główne od strony od strony ul. Cegielnianej , dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku prowadzi ciąg pieszy, po którym swobodnie można przejechać wózkiem inwalidzkim, (osoby na wózkach inwalidzkich, osoby z balkonikami, rodzice z dziećmi w wózku itp.) oraz podjazd dla wózków od strony parkingu.

 

Wejście boczne od ul. Asnyka , dostępne dla osób niepełnosprawnych, do budynku prowadzi ciąg pieszy, po którym można swobodnie przejechać wózkiem inwalidzkim.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

 Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku, w którym mieści się Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 Brak takiej możliwości.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Maria Kamińska, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także:

 • dzwoniąc na numer telefonu +48 62 753 57 78 .

 • faksem na nr +48 62 753 57 78

 • stawiennictwo osobiste w siedzibie DDPS w Kaliszu ul. Cegielniana 6

 • pocztą elektroniczną adres strony Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

listownie na adres Dzienny Dom Pomocy Społecznej

62-800 Kalisz ul. Cegielniana 6

 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Koordynator do spraw dostępności.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu przy ul. Cegielnianej 6 informuje, że funkcję Koordynatora  ds. dostępności pełni Pani Emilia Bińczyk.

Podstawa prawna:

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności stanowi realizację  obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę  z dnia 19 lipca 2019 r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1062).

Zadania koordynatora: 

Zgodnie z zapisami ustawy do zadań koordynatora ds. dostępności należy:

 •  wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie  do usług świadczonych przez  Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu;
 • przygotowanie i koordynacja  wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu;
 • monitorowanie  działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu  w zakresie zapewnienia dostępności  osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności - Emilia Bińczyk

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

ul. Cegielniana 6

62-800 Kalisz

telefon: +48 62 753 57 78 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalisz 23.04.2012

OGŁOSZENIE

Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

ogłasza  nabór na wolne  stanowisko pracy: pracownik socjalny w  Dziennym Domu Pomocy Społecznej,  62-800  Kalisz ul. Cegielniana 6

 

1.Wymiar czasu pracy: cały etat

 

2. Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej art.116 i art.156 ( tekst jednolity – Dz.U.2009 Nr175 poz. 1362) z pózn. zm.)
 2. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu pracownika socjalnego.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 5. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych.
 7. Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej.
 8. Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 9. Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,ustawy o kombatantach i osobach  represjonowanych i  innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego.

10.Umiejętność interpretacji przepisów prawnych.

 

3.Wymagania dodatkowe:

1.obsługa komputera i wykorzystywanie nowoczesnych środków łączności,

2.umiejętność  wypowiadania się na piśmie,

3.samodzielność i kreatywność,

4.uczciwość i sumienność,

5.empatia i komunikatywność,

6.umiejętność pracy w zespole,

7.odpowiedzialność,

8.szacunek do drugiego człowieka,

9.umiejętności negocjacyjne i umiejętność rozwiązywania konfliktów.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.praca socjalna

2. dokonywanie  analizy i oceny zjawisk, które powodują  zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej  wśród osób ubiegających się o skierowanie do DDPS i podopiecznych oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy  w zakresie rozwiązywania  spraw życiowych podopiecznych; skuteczne posługiwanie sie  przepisami prawa w realizacji tych zadań;

4.pomoc w uzyskaniu dla podopiecznych będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania  pomocy przez  właściwe  instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz  wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

5.udzielanie pomocy zgodnie z zasadami  etyki zawodowej;

6. pobudzanie  społecznej  aktywności  i inicjowanie  działań  samopomocowych wśród podopiecznych i ich rodzin;

7. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i  aktualizacyjnych u podopiecznych DDPS – terminowo i zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

8. prowadzenie grupy wsparcia i zajęć profilaktycznych dla podopiecznych;

9. pomoc  w organizowaniu i prowadzeniu imprez, wycieczek i zabaw;

10. współpraca z  rodzinami podopiecznych oraz z pracownikami MOPS w Kaliszu, policją, lekarzami, opiekunkami ze skierowań MOPS, pielęgniarkami  środowiskowymi;

11.  realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego

zatrudnionego w DDPS w Kaliszu zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych.

 

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,
 4. kserokopia dowodu osobistego,
 5. oświadczenie o niekaralności,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

 

Dodatkowe informacje:

Dokumenty należy składać w  Dziennym Domu Pomocy Społecznej,   62 -800  Kalisz ul.Cegielniana 6 w dni robocze w godz. 7.00 - 14.30 –  do dnia 11 maja 2012 roku do godziny14.30 -osobiście lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej) z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62 75 35 778

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Dziennego Domu Pomocy Społecznej  http://ddpskalisz.pl/

 

kierownik DDPS – Maria Kamińska

 

 

 

                                                                     Kalisz  25.05.2012

                                Informacja o wyniku naboru

                        na stanowisko pracownika socjalnego

 w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Cegielniana 6

 

 W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko została wybrana Natalia Jahura  zam. Kalisz.

 

               Uzasadnienie wyboru:

Pani Natalia Jahura w trakcie kolejnych etapów rekrutacji tj. w rozwiązywaniu testu oraz w czasie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się największą wiedzą oraz znajomością zagadnień w zakresie pracy socjalnej i przepisów niezbędnych do prawidłowego wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego.

 

 

                                                       Komisja  rekrutacyjna

               

    

 

RODO informacje

                                                     KLAUZULA INFORMACYJNA

                                 DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KALISZU

 

Szanowni Państwo!

 

      Z dniem 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz   uchylenia dyrektywy 95/46/WE   ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) czyli tzw. "RODO".

     Wypełniając obowiązek pragnę poinformować, że Administratorem Państwa danych osobowych jest : Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu z siedzibą  przy ul. Cegielnianej 6, 62-800 Kalisz , nr telefonu  + 48 62 753 57 78. Skontaktować się można z nami tradycyjnie, pisząc na adres naszej  siedziby, telefonicznie lub na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

      W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, którego zadaniem jest między innymi monitorowanie przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z Inspektorem możecie się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

      Przekazane przez Państwa dane osobowe będą  przetwarzane w związku z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w celu realizacji zadań  wynikających z tej ustawy. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa.

      W związku z przekazaniem swoich danych osobowych macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawem Państwa jest również wniesienie skargi do organu nadzorczego, jeśli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO>

     Państwa dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom uprawnionym, którym Administrator zobowiązany jest  lub może przekazać dane osobowe w uzasadnionych przypadkach i na podstawie przepisów prawa.

    Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

Rada Społeczności DDPS

REGULAMIN PORZĄDKOWY

Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

(...)

§ 16.

 1. 1.Osoby korzystające z usług Domu mogą wybierać  ze swego grona samorząd zwany Radą Społeczności  DDPS.
 2. 2.Rada  Społeczności  DDPS składa się  z  trzech do pięciu osób.
 3. 3.Rada Społeczności  DDPS wybierana jest raz na  2 lata.
 4. 4.Rada działa podejmując decyzje większością głosów ( co najmniej   3 podpisy).

 

§ 17.

Do zadań Rady Społeczności  DDPS należy w szczególności :

 1. 1.współpraca  z kierownikiem  Domu  w tworzeniu warunków sprzyjających dobremu  współżyciu osób korzystających z usług Domu;
 2. 2.współdziałanie w organizowaniu zajęć kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i terapii zajęciowej.

 

Aktualna Rada Społeczności DDPS:

Pani  Grażyna Dominiak

Pani  Krystyna Staszak

Pani Halina Kaszubowska

Pani  Jadwiga Bieńkowska

Pan Zygmunt Jaśkiewicz

Więcej artykułów…

 1. Zespół
 2. Kontakt
 3. O Nas