Jak do nas dołączyć

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu jest jednostką pomocy społecznej dziennego pobytu. Dysponujemy 110 miejscami.

Statut DDPS (...)

§ 6.

  1. DDPS świadczy usługi, (...) na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu.
  2. Za pobyt w DDPS osoby korzystające ponoszą odpłatność określoną w decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu.
  3. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w DDPS dla osób kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu określa Rada Miejska Kalisza.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w naszym Domu uzyskają szczegółowe informacje dotyczące przyjęcia do DDPS ( w tym szczegółowe informacje o  wymaganych dokumentach ) od pracownika socjalnego

osobiście w siedzibie DDPS - w dni robocze od 8.00 do 16.00
telefonicznie 62-75 35 778 - w dni robocze od 800 do 1500

Uchwała Rady Miejskiej w Kaliszu

UCHWAŁA NR XI/131/2011

RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 29 czerwca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji i zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.6 oraz art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

 gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), art.51 ust.1 i 4, art.97 ust.1 i 5, art.104 ust.4 - ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej( Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIII/388/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia organizacji i zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu ( z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)§ 4 ust.2 otrzymuje brzmienie:
“Za każdy dzień nieobecności przysługuje zwrot opłaty.
Warunkiem ubiegania się o zwrot poniesionej opłaty z tytułu nie korzystania z pobytu jest
 zgłoszenie faktu nieobecności z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem”.
2)załącznik Nr 1 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej
 uchwały;
3) załącznik Nr 2 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Kalisza

 (-) Grzegorz Sapiński

 (publikacja  w Dzienniku Urzędowym  Województwa Wielkopolskiego z 2011r. Nr 224, poz. 3589)

Załącznik 1

Załącznik 1

do uchwały nr XI/131/2011

Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 29 czerwca 2011r.

 

Tabela Nr 1

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT DZIENNY W DZIENNYM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KALISZU DLA OSÓB SAMOTNIE GOSPODARUJĄCYCH

Dochód na osobę samotnie gospodarującą Odpłatność ponoszona przez podopiecznego za dzień pobytu

do wysokości kryterium dochodowego *

zwolniony z odpłatności

powyżej kryterium dochodowego do 150% kryterium dochodowego

4,1 zł.

od 151% do 200% kryterium dochodowego

4,4 zł.

od 201% do 250% kryterium dochodowego

4,7 zł.

Od 251% do 300% kryterium dochodowego

5,0 zł.

od 301% do 350% kryterium dochodowego

5,3 zł.

od 351% do 400% kryterium dochodowego

5,6 zł.

od 401% do 450% kryterium dochodowego

6,0 zł.

od 451% do 500% kryterium dochodowego

6,5 zł.

powyżej 500 %kryterium dochodowego

7,0 zł.

 

*  kryterium dochodowe- jest to kryterium dochodowe na osobę samotnie gospodarującą, o którym mowa  w ustawie o pomocy społecznej

 (publikacja  w Dzienniku Urzędowym  Województwa Wielkopolskiego z 2011r. Nr 224, poz. 3589)

Załącznik 2

Załącznik 2

do uchwały nr XI/131/2011

Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 29 czerwca 2011r

Tabela Nr 2

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT DZIENNY W DZIENNYM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KALISZU DLA OSÓB W RODZINIE

 

Dochód na osobę w rodzinie

Odpłatność ponoszona przez podopiecznego za dzień pobytu

do wysokości kryterium dochodowego *

zwolniony z odpłatności

powyżej kryterium dochodowego do 150% kryterium dochodowego

4,1 zł.

od 151% do 200% kryterium dochodowego

4,4 zł.

od 201% do 250% kryterium dochodowego

4,7 zł.

Od 251% do 300% kryterium dochodowego

5,0 zł.

od 301% do 350% kryterium dochodowego

5,3 zł.

od 351% do 400% kryterium dochodowego

5,6 zł.

od 401% do 450% kryterium dochodowego

6,0 zł.

od 451% do 500% kryterium dochodowego

6,5 zł.

powyżej 500 %kryterium dochodowego

7,0 zł.

*  kryterium dochodowe- jest to kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, o którym mowa  w ustawie o pomocy społecznej

 (publikacja  w Dzienniku Urzędowym  Województwa Wielkopolskiego z 2011r. Nr 224, poz. 3589)