Uchwała Rady Miejskiej w Kaliszu

UCHWAŁA NR XI/131/2011

RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 29 czerwca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji i zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.6 oraz art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

 gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), art.51 ust.1 i 4, art.97 ust.1 i 5, art.104 ust.4 - ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej( Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIII/388/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia organizacji i zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu ( z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)§ 4 ust.2 otrzymuje brzmienie:
“Za każdy dzień nieobecności przysługuje zwrot opłaty.
Warunkiem ubiegania się o zwrot poniesionej opłaty z tytułu nie korzystania z pobytu jest
 zgłoszenie faktu nieobecności z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem”.
2)załącznik Nr 1 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej
 uchwały;
3) załącznik Nr 2 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Kalisza

 (-) Grzegorz Sapiński

 (publikacja  w Dzienniku Urzędowym  Województwa Wielkopolskiego z 2011r. Nr 224, poz. 3589)