Uchwała Rady Miejskiej w Kaliszu

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XXXI/450/2020

RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 29 października 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2020 r.  poz. 713), art 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Nr. XXVII/357/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (DZ.Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz 4374) wprowadza się następujące zmiany:

&1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Osoby skierowane do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach pobytu ponoszą odpłatność wg tabeli:

 

Wynagrodzenie procentowe

 

Opłata za pobyt

Kryterium na  osobę samotnie gospodarującą

701,00

Kryterium na  osobę w rodzinie

 

528,00

Do wysokości kryterium

Zwolniony z odpłatności

 Do    701,00

Do    528,00

Powyżej kryterium dochodowego do 150% kryterium

4,60

 Powyżej

 701,00 - 1051,50

Powyżej 

528,00-  792,00

Powyżej 150% do 200%  kryterium dochodowego

4,90

 Powyżej

1051,50  -  1402,00

Powyżej

 792,00 -1056,00

Powyżej 200% do 250% kryterium dochodowego

5,30

 Powyżej

1402,00 -1725,50

 Powyżej

 1056,00-  1320,00

0Powyżej 250% do 300% kryterium dochodowego

5,60

Powyżej

 1725,5 – 2103,00

Powyżej

 1320,00 - 1584,00

Powyżej 300% do 350% kryterium dochodowego

6,00

Powyżej

  2103,00-  2453,50

 

Powyżej

 1584,00 – 1848,00

Powyżej 350% do 400% kryterium dochodowego

6,40

Powyżej

2453,5 -  2804,00

Powyżej

1848,00 - 2112,00

Powyżej 400% do 450% kryterium dochodowego

6,90

 Powyżej

 2804,00 - 3154,50

Powyżej

 2112,00 - 2376,00

 Powyżej 450% do 500% kryterium dochodowego

7,50

Powyżej

 3154,5 do 3505,00

Powyżej

 2376,00 – 2640,00

Powyżej 500% kryterium dochodowego

8,10

Powyżej 3505,00

Powyżej  2640,00

 

&2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

&3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2020 r.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                   Przewodniczący Rady 

                                                                                                                                                                                                                                 Tadeusz Skarżyński.

 (publikacja  w Dzienniku Urzędowym  Województwa Wielkopolskiego z 2020 z dn. 13.listopada 2020 poz. 8536)