Załącznik 2

Załącznik 2

do uchwały nr XI/131/2011

Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 29 czerwca 2011r

Tabela Nr 2

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT DZIENNY W DZIENNYM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KALISZU DLA OSÓB W RODZINIE

 

Dochód na osobę w rodzinie

Odpłatność ponoszona przez podopiecznego za dzień pobytu

do wysokości kryterium dochodowego *

zwolniony z odpłatności

powyżej kryterium dochodowego do 150% kryterium dochodowego

4,1 zł.

od 151% do 200% kryterium dochodowego

4,4 zł.

od 201% do 250% kryterium dochodowego

4,7 zł.

Od 251% do 300% kryterium dochodowego

5,0 zł.

od 301% do 350% kryterium dochodowego

5,3 zł.

od 351% do 400% kryterium dochodowego

5,6 zł.

od 401% do 450% kryterium dochodowego

6,0 zł.

od 451% do 500% kryterium dochodowego

6,5 zł.

powyżej 500 %kryterium dochodowego

7,0 zł.

*  kryterium dochodowe- jest to kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, o którym mowa  w ustawie o pomocy społecznej

 (publikacja  w Dzienniku Urzędowym  Województwa Wielkopolskiego z 2011r. Nr 224, poz. 3589)